MENU

Er vindt een gesprek plaats met de groepsleerkracht van de basisschool. Dit noemen we de ‘warme overdracht’. Zo nodig berichten wij de ouders/verzorgers en adviseren wij over een meer geschikte vervolgopleiding.

Helen Parkhurst biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Een leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg zal dus niet op Helen Parkhurst worden geplaatst. Bij de plaatsing in een mavo-klas, havo-klas of vwo-klas spelen meerdere factoren een rol. Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een inschrjivingsbeleid vastgesteld voor al haar scholen.

Een leerling met een lwoo-indicatie of zorgdossier wordt pas definitief op Helen Parkhurst geplaatst na overleg met de andere Almeerse VO-scholen. Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte lwoo-klassen.

Als mijn kind naar HP wil, is er dan gegarandeerd plek?

Helen Parkhurst heeft komend schooljaar plaats voor 410 nieuwe brugklasleerlingen. Mavo: 110 leerlingen, havo: 180 leerlingen en vwo: 120 leerlingen. Deze plaatsen worden in eerste instantie toegekend aan leerlingen die afkomstig zijn van een daltonbasisschool, vervolgens aan topsportleerlingen (LOOT) op havo- of vwo-niveau en vervolgens aan leerlingen met een broer of zus op Helen Parkhurst. Als het aantal aanmeldingen groter is dan 410 worden de resterende plaatsen (na toepassen van voorrangregels) door een notaris verloot onder de overige aangemelde kinderen. De kans daarop is relatief gering: vorig jaar had Helen Parkhurst circa 375 nieuwe aanmeldingen en konden dus alle nieuwe leerlingen worden geplaatst.

Wat betekent dit voor de inschrijving?

Op het aanmeldingsformulier geven ouders/verzorgers een tweede schoolkeuze aan. Mocht er op Helen Parkhurst geen plek zijn, dan is een plek op die school gegarandeerd.

Ouders/verzorgers hoeven hun kind niet eerder in te schrijven dan vóór 1 maart 2018. Eerder inschrijven heeft geen invloed op de plaatsing.

De aanmelding voor leerjaar 1 dient vóór 1 maart in ons bezit te zijn. De aanmelding voor leerjaar 2 en 3 t/m 6 dient op 1 april in ons bezit te zijn.

Voor tussentijdse aanmeldingen voor het huidige schooljaar geldt dat ouders contact met ons kunnen opnemen: 036 5357000 (vraag naar leerlingenadministratie).

Hieronder de formulieren voor inschrijving plus toelichtingen die gelden voor schooljaar 2019 - 2020 .

Documenten

AANMELDINGSFORMULIER 2019-2020 lj 1.pdf

flyer inschrijving leerjaar 1 2019-2020 logo.pdf

Inschrijvingsbeleid van de ASG-scholen voor voortgezet onderwijs schooljaar 2015 - 2016.pdf

Aanmeldingsprocedure Passend Onderwijs.pdf

Aanmeldingsformulieren voor leerjaar 2 en hoger volgen nog.

Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)