MENU

Bovenbouw mavo met profielen

De mavo sluit aan op alle leerwegen van het middelbaar beroepsonderwijs. Ook is doorstroom naar havo onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Binnen de mavo ligt het accent naast vakkennis, onder andere op het ontwikkelen van vaardigheden en praktische opdrachten. Leerlingen leren zelfstandig en in groepsverband onderzoek te doen en dit te presenteren binnen de klas. Na het derde leerjaar kiezen de leerlingen uit vier richtingen (oftewel profielen):

• Economie

• Zorg en Welzijn

• Techniek

• Gezondheid

Leerlingen vullen in de loop van het derde leerjaar een keuzekaart in om de vakken aan te geven waarin zij examen gaan doen.

Leerlingen die na een of twee jaar gebaat zijn bij meer praktijk in hun studie worden met voorrang geplaatst op O.S.G. Echnaton, in de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) of de gemengde leerweg (gl). Voor informatie over deze richtingen verwijzen we u naar Echnaton.

Elke mavo-leerling ontvangt aan het begin van het derde en van het vierde leerjaar het examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA). In het PTA staat precies vermeld waar de leerlingen zich aan moeten houden, wat de regels en rechten zijn, welke onderdelen van elk vak getoetst worden en hoe de toets wordt afgenomen.

Onderdeel van het PTA is een profielwerkstuk dat voldoende moet worden afgesloten als onderdeel van het eindexamen. Het werkstuk gaat over een onderwerp uit één of meerdere vakken die de leerlingen in hun pakket hebben.

Bovenbouw havo/vwo met profielen

Vanuit havo is doorstroom mogelijk naar vwo of hbo en vanuit vwo naar hbo en universiteit. In algemene zin willen we in de bovenbouw havo/vwo (de Tweede Fase):

• leerlingen grondig voorbereiden op de examens;

• leerlingen een brede algemene ontwikkeling geven;

• samenhang creëren tussen de schoolvakken;

• een zelfstandiger manier van leren verwezenlijken die beter aansluit bij de werkwijze in het hoger onderwijs.

De leerlingen maken een keuze uit vier profielen die corresponderen met de sectoren waarin we werk en opleidingen in de huidige samenleving verdelen:

Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Welke vakken er in elk profiel verplicht zijn, is af te leiden uit de lessentabellen die op deze site staan bij 'Studieaanbod'. Naast een profiel volgen alle leerlingen, in het gemeenschappelijk deel, een breed pakket algemeen vormende vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs. Op het vwo hoort daar in de vierde klas ook algemene natuurwetenschappen, dan wel Big History bij. Alle vwo-leerlingen volgen dus tot en met het eindexamenjaar minimaal twee moderne talen: Engels en Duits of Frans.

Naast het profiel moet de leerling ook nog een extra vak kiezen in het zogenaamde ‘vrije deel’: bijvoorbeeld een vak uit een ander profiel of een keuzevak zoals hetr vak Onderzoek en Ontwerpen op het technasium. De leerlingen krijgen halverwege de derde klas een keuzekaart uitgereikt waarop zij de keuzes kunnen aangeven.

Werkwijze in de bovenbouw

In de bovenbouw ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderzoekend leren. Al in de onderbouw zijn de leerlingen hierop voorbereid. In de Tweede Fase werken de leerlingen regelmatig alleen of in groepjes aan een opdracht en gaan op zoek naar informatie. De rol van de docent is daarmee wisselend: het ene moment ligt de nadruk op het overdragen van informatie en het geven van instructie en uitleg, het andere moment is de docent meer begeleider. Hoewel de afzonderlijke vakken leidend zijn in verband met voorbereiding op de landelijke examens, maken ook vakoverstijgende projecten, excursies, museumbezoek en buitenlandse reizen deel uit van de Tweede Fase.

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk in de Tweede Fase laat leerlingen kennismaken met een manier van onderzoeken zoals zij later ook op het hbo of de universiteit zullen tegenkomen. Het resultaat van het werkstuk telt in een combinatiecijfer mee voor het examen. In de (voor)examenklas beginnen de leerlingen ermee. Het werkstuk gaat over een onderwerp uit één of meerdere vakken die de leerlingen in hun pakket hebben. Het doen van een onderzoek en daarvan verslag doen zijn hierbij verplichte onderdelen. Na afronding van het profielwerkstuk presenteren de leerlingen het eindresultaat op een avond voor ouders en andere belangstellenden.

Schoolexamen en CSE

In 4vwo worden naast voortgangstoetsen soms ook al schoolexamens afgenomen. Vanaf 4havo en 5vwo werken de leerlingen aan het schoolexamen dat vóór deelname aan het Centraal Eindexamen (CE) moet zijn afgerond. Het schoolexamen is een verzameling van allerlei onderdelen van de afsluiting. Dit kunnen schriftelijke toetsen zijn, scripties, beoordelingen van presentaties maar ook bijvoorbeeld recensies van theatervoorstellingen of een verslag van een excursie. Samen met het profielwerkstuk vormt het examendossier het schoolexamen.

Leerlingen sluiten sommige vakken al af in het jaar vóór het eindexamen. Andere vakken worden in het eindexamenjaar afgesloten met een landelijk Centraal Examen. Elke leerling ontvangt aan het begin van een bepaald leerjaar in de bovenbouw het examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA). In het PTA staat precies vermeld waar de leerlingen zich aan moeten houden, wat de regels en rechten zijn, welke onderdelen van elk vak getoetst worden en hoe de toets wordt afgenomen. Ook het onderwijs in de derde klas is op basis van een PTA georganiseerd.

Inhalen en herkansen

Het maximum aantal inhaal/herkansingsmogelijkheden in 4/5havo en 4/5/6vwo is in het examenreglement gesteld op vier. In alle bovenbouwklassen is er na het laatste trimester één extra herkansingsmogelijkheid. Inhaalmogelijkheden gaan ten koste van de herkansingsmogelijkheden die leerlingen hebben. Een toets die herkanst is, kan niet nogmaals herkanst worden. Een speciale regeling geldt voor keuzevakken bij doubleren in klas 4.

Topsportleerlingen, leerlingen die in het leerlingenparlement zitten of te maken hebben met bijzondere omstandigheden of chronische ziekte kunnen onder bepaalde voorwaarden extra inhaalmomenten aanvragen. De precieze regeling staat in het examenreglement.